Naam

Stichting Kledingbank Rotterdam

Fiscaal nummer

8173.70.353

Contactgegevens

Oostkousdijk 13c

3024 CK  Rotterdam

Telefoonnummer: 06-14.15.02.48 (ma t/m za 10:00 -15:00 uur)
Email: info@kledingbank-rotterdam.nl
ING IBAN: NL16 INGB 0002 6437 58   BIC: INGBNL2A

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Mevrouw M. Olman

Penningmeester De heer P. van Haasteren

Secretaris De heer G. Royackers

Lid De heer S. Stubenrouch

Lid De heer P. Emmelot

Uitgangspunt

De grondslag van waaruit de stichting haar doelstelling realiseert en haar activiteiten ontwikkelt, is algemeen en gericht op maatschappelijke hulp in Rotterdam en directe omgeving.

Doel

Het hoofddoel  van de stichting is: Goed herbruikbare kleding en schoeisel inzamelen selecteren en verstrekken aan inwoners van (met name) Rotterdam. Deze inwoners kunnen door middel van een verwijsbrief van officiële hulporganisaties gratis kleding bij ons krijgen, omdat zijzelf niet (meer) over voldoende financiële middelen beschikken om de kleding aan te schaffen.

De tweede doelstelling is gelegen in het leveren van een bijdrage aan de duurzame economie: het tegengaan van verspilling van bruikbare materialen door middel van het stimuleren van hergebruik.  

Middelen

De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door middel van: het gratis verkrijgen van kleding, donaties van bedrijven, instellingen, particulieren et cetera, subsidies en de hulp van vele vrijwilligers. Diverse communicatiemiddelen zullen aangewend worden om de verschillende doelgroepen te bereiken.

Beleidsplan

Het beleid van Stichting Kledingbank Rotterdam is zodanig dat, zoals ook in onze statuten is verwoord, de stichting kan worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de Successieweg 1956 artikel 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001. 

Dit uit zich in het feit dat de stichting geen winstoogmerk heeft en wordt gewerkt met vrijwilligers. Daarbij draagt het bestuur er zorg voor dat de stichting een neutrale houding heeft ten aanzien van levensovertuiging, politieke voorkeur en sociale achtergrond. 

Het beleid is erop gericht dat onder het motto Goed Gezien:

– schoon en heel materiaal wordt geselecteerd uit het gedoneerde aanbod kleding en schoeisel.

– ontvangende klanten maximaal 2x per jaar een gratis kledingpakket kunnen samenstellen uit een zo breed mogelijk aanbod.

– fondsen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren de stichting financieel en met raad & daad willen ondersteunen om haar 

  doelstellingen te verwezenlijken. 

Zodat onze ontvangende klanten die in financieel, sociaal of emotioneel zwaar weer verkeren in de gelegenheid worden gesteld om met kleding op positieve wijze uitdrukking te kunnen geven aan hun identiteit.

Professionele medewerkers van zorg- & hulporganisaties en gemeentelijke diensten toetsen of iemand in aanmerking komt voor een gratis kledingpakket van de stichting. Zij verstrekken een klant een ingevulde verwijsbrief die op de website van de stichting is gepubliceerd. De klant maakt vooraf telefonisch een afspraak voor een bezoek. Met vragen onderhouden vrijwilligers van de stichting zo nodig contact met de verwijzende professional. Kledingdonaties worden zonder afspraak in ontvangst genomen.

Het bestuur van de stichting vindt het belangrijk om:

  • de privacy en waardigheid van de klanten en vrijwilligers te waarborgen
  • klanten en vrijwilligers te stimuleren tot zelfredzaamheid
  • vrijwilligers op gepaste wijze te waarderen voor hun inzet 
  • een wezenlijke bijdrage te leveren aan de circulaire economie van Rotterdam
  • transparant te zijn over de financiën

Stichting Kledingbank Rotterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 2014 – 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

aantal

%

 

aantal

%

 

aantal

%

 

aantal

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aantal verwijzende organisaties

130

100%

 

124

-5%

 

115

-7%

 

112

-3%

aantal doorverwezen huishoudens

926

100%

 

1031

+11%

 

1113

+8%

 

1234

+11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aantal personen van kleding voorzien

2060

100%

 

2222

+ 8%

 

2466

+11%

 

2809

+14%

-waarvan kinderen

952

46%

 

992

45%

 

1127

46%

 

1287

46%

-waarvan volwassenen

1108

54%

 

1230

55%

 

1339

54%

 

1522

54%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huishoudensgrootte

926

100%

 

1031

100%

 

1113

100%

 

1234

100%

– 1 persoons huishoudens

497

54%

 

564

55%

 

592

53%

 

621

50%

– 2 persoons huishoudens

116

13%

 

132

13%

 

145

13%

 

170

14%

– 3 persoons huishoudens

119

13%

 

124

12%

 

153

14%

 

154

12%

– 4 persoons huishoudens

83

10%

 

102

9%

 

97

9%

 

144

12%

– 5 persoons huishoudens of meer

111

10%

 

109

11%

 

126

11%

 

145

12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonplaats huishoudens

926

100%

 

1031

100%

 

1113

100%

 

1234

100%

Rotterdam Rechter Maasoever

529

57%

 

585

57%

 

664

60%

 

707

57%

Rotterdam Linker Maasoever

212

23%

 

302

29%

 

295

27%

 

389

32%

Omliggende gemeenten

112

12%

 

90

9%

 

97

8%

 

111

9%

Onbekend

73

8%

 

54

5%

 

57

5%

 

27

2%

Activiteiten 2015

Het bestuur constateert dat het niet lukt om de bestaande relaties met fondsen succesvol te onderhouden. Fondsen trekken zich terug. Zonder structurele financiële ondersteuning lukt het steeds ternauwernood om de exploitatie van de Kledingbank rond te krijgen. Hierdoor wordt de stichting in haar voortbestaan bedreigd. Om dit risico het hoofd te bieden wordt besloten om de mogelijkheden te onderzoeken een transformatie van de Kledingbank naar Social enterprise te realiseren. Hiertoe wordt de samenwerking gevonden met De Rotterdamse Zaak. Samen met de partners van De Rotterdamse Zaak (Hogeschool Rotterdam en het Ondernemersklankbord)  realiseert het bestuur het ondernemingsplan waarmee de transitie naar social enterprise zal worden vormgegeven.   

 

Activiteiten 2016

2016 staat in het teken van de transitie van de organisatie en van het 10 jarig bestaan van de stichting op 6 oktober 2016. Er wordt ingezet op teamontwikkeling met de vrijwilligers en er wordt een kleding-labelsysteem geïntroduceerd waardoor efficiënter kan worden gewerkt. Het ruime aanbod maakt het mogelijk om in te zetten op de verkoop van dameskleding. Met de opbrengst hiervan wordt een eerste basis gelegd voor een gezonde exploitatiebegroting.  De presentatie van de kleding wordt onder de loep genomen en verbeterd en in het kader van de ontwikkeling van PR & communicatie wordt een Facebookpagina gerealiseerd. Het bestuur realiseert zich dat meer ruimte nodig is om het groeiende klantenbestand ook in de toekomst van dienst te kunnen blijven zijn. De zoektocht naar een ruimer bemeten winkelpand wordt ingezet. De voorzitter neemt afscheid en het bestuur wordt aangevuld met een deskundige penningmeester. Het bestuur telt nog altijd 3 leden. De wens is een uitbreiding te realiseren met 2 leden; een jurist en een marketingdeskundige.  

Met financiële ondersteuning van de gemeente Rotterdam, is in oktober het 10 jarig jubileum op gepaste wijze gevierd met netwerkpartners en vrijwilligers. 

Activiteiten 2017

De activiteiten van de stichting nemen jaarlijks met gemiddeld 10% toe: deze groei vraagt in eerste instantie om uitbreiding van de sorteer- en opslagruimte. Deze worden gevonden; eerst bij WRZ in Rotterdam Zuid, vervolgens dichter bij huis bij DC Community Market in Delfshaven. De winkel en de achtertuin worden opgeknapt, de verkoop van dameskleding wordt verder bevorderd en het netwerk van samenwerkingspartners wordt uitgebreid. Voor het verwerken van  afgekeurde kleding wordt een nieuwe partner gevonden. Er wordt extra geïnvesteerd in fondsenwerving. Met de eerste bescheiden opbrengst van de verkoopactiviteiten en met ondersteuning van partners worden de hoognodige investeringen bekostigd en worden reserveringen gemaakt voor een toekomstige verhuizing. Het vinden van een groter winkelpand waarmee de ambities uit het ondernemingsplan kunnen  worden vorm gegeven wordt dringend. In 2017 verbindt Sander de Kramer zich als ambassadeur aan de stichting. Hij vervult onder meer een prominente rol in het sponsorevenement dat door studenten van de opleiding eventmanagement van de Hogeschool Rotterdam wordt gerealiseerd.